Voorstel tot nieuwe wetgeving dierenwelzijn in Nederland – deel 1

Ga naar beneden

Voorstel tot nieuwe wetgeving dierenwelzijn in Nederland – deel 1

Bericht  van den broeck alfons op di apr 05 2011, 08:54

Voorstel tot nieuwe wetgeving dierenwelzijn in Nederland – deel 1

Er is in Nederland een nieuwe wetgeving op komst in verband met het dierenwelzijn, maar hetgeen zeker een impact gaat hebben op de kweek en de verzorging van vogels. Volgens mij zit deze nieuwe regelgeving in een defintieve fase van goedkeuring, al denk ik dat er nadien nog een resem uitvoeringsbesluiten zullen moeten geschreven worden hoe één en ander in de praktijk zal moeten verlopen.

Voor zover ik weet, zijn we in Vlaanderen zijn nog niet zover, maar er zal ongetwijfeld iets soortgelijks komen, omdat de nieuwe regelgeving in Nederland het gevolg is van een Europese richtlijn, die moet omgezet worden in nationale wetgeving.

Deze nieuwe regelgeving vindt zijn oorsprong in het welzijn van honden en katten : bedoeling was de kweek van honden en katten aan banden te leggen, mede ingegeven door het feit dat de dierenasielen er vol van zitten, de toestroom niet meer aankunnen en men systematisch euthanasie moet gaan toepassen. Belangrijk punt in dit debat is het feit dat vele mensen een hond of een kat kopen, maar eigenlijk op termijn niet goed weten hoe ze met dit diertje moeten omgaan in de verzorging, met als rechtstreeks gevolg een gebrek aan verantwoordelijkheidzin. Tevens is er elk jaar opnieuw, gedurende bepaalde vakantieperioden van het jaar, dat ze gewoonweg ergens gedumpd worden en daarna in een asiel terecht komen.

De Nederlandse regering heeft nu in één pennetrek het dierenwelzijn van alle gezelschapsdieren willen regelen, ook voor wat betreft de handel en de verkoop. Dus, ook voor de kweek, de verzorging en de verkoop van vogels.

Nu kan je nog zeggen : ja, maar, dat is voor de kwekers in Nederland. Ja, dat klopt. Maar als je in Nederland vogels wenst te verkopen bv. op een beurs (en zo zijn er toch een aantal belangrijke in de grensstreek), dan ga je, als amateurvogelliefhebber en inwoner van Vlaanderen, ook moeten voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze nieuwe wet. Zoniet, riskeer je boeten en ik denk dat al je winst bij de verkoop dan wel op zal zijn. Dus, op dat vlak, kan het wel belangrijk zijn.

Zéér duidelijk nogmaals : dit is een ontwerp van wet, maar in zijn definitieve fase. Mogelijk kunnen er nog kleinere bijsturingen aan gebeuren in de uitvoering, maar aan de hoofdprinciepes zal men toch niet meer raken.

Ik vermeld hierna enkel de delen die betrekking hebben op vogels in een nota van toelichting. De tekst in het blauw is deze letterlijk overgenomen uit deze nota van toelichting.

Deze memorie van toelichting is opgesteld door het medewerkers van de Nederlandse Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dr. Henk Bleker.

Deel 1:

1. Dit besluit heeft tot doel de handel, fok en opvang van gezelschapsdieren te regeluren met het oog op verbetering van dierenwelzijn. Dit besluit staat in het teken van het regeerakkoord “Vrijheid en verantwoordelijkheid”, waarin staat dat het dierenwelzijn bevorderd wordt. In het bijzonder worden in dit verband genoemd onder meer de aanpak van misstanden bij dierenfokkers en van illegale handel in exotische diersoorten.

2. Dit besluit stelt regels over de bedrijfsmatige handel in en de fok van gezelschapsdieren. Deze bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren zijn omvangrijk. Onder bedrijfsmatige activiteiten wordt verstaan het verrichten van activiteiten in zekere omvang en met zekere regelmaat.

Meer dan de helft van Nederlandse huishoudens heeft gezelschapsdieren. Volgens schatting worden er in Nederland, naast honden en katten, minimaal 23 miljoen gezelschapsdieren zoals kleine knaagdieren, vogels, vissen en amfibieën gehouden door 620 duizend houders.

Anders dan in het HKB 1999 het geval was, is dit besluit, naast honden- en katten, ook van
toepassing op fretten, konijnen en andere kleine knaagdieren, volière- en kooivogels, vissen,
reptielen, amfibieën en spinachtigen, die bestemd zijn om te houden voor de liefhebberij of het gezelschap. Op dieren behorende tot deze soorten die bestemd zijn voor een ander doel te worden gehouden, zoals het geval is bij circus- en dierentuindieren, proefdieren en dieren die worden gefokt of gehouden voor landbouwdoeleinden, is dit besluit dus niet van toepassing.

3. De gezelschapsdieren waarop dit besluit van toepassing is, kunnen tevens aangewezen zijn als beschermde inheemse of uitheemse soorten op grond van de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet stelt, net als dit besluit, eisen aan onder andere het kopen, verwerven, verkopen en onder zich houden van deze soorten (artikel 13 Flora- en faunawet). De Flora- en faunawet blijft onverminderd gelden voor gezelschapsdieren die onder de werking van dit besluit vallen en tevens beschermde soorten zijn.

4. Dit besluit richt zich tot personen die specifieke activiteiten met gezelschapsdieren verrichten en deze dieren daarbij daadwerkelijk onder zich houden. Deze activiteiten betreffen:

- het bedrijfsmatig verkopen, ten verkoop in voorraad hebben of afleveren van dieren,
- het bedrijfsmatig in bewaring nemen van gezelschapdieren,
- het fokken met gezelschapsdieren met het oogmerk om de nakomelingen bedrijfsmatig te
verkopen of af te leveren.

Onder dit besluit vallen derhalve in het bijzonder dierenspeciaalzaken, handelsondernemingen, fokkerijen, kennels, pensions – waaronder die voor dagopvang -, asielen en opvangcentra voor gezelschapsdieren, maar ook tuincentra die knaagdieren en konijnen verkopen.

5. Het doel van dit besluit is namelijk niet om de hele handelsketen in beeld te krijgen, maar om de omstandigheden waaronder gezelschapsdieren bedrijfsmatig worden gehouden te verbeteren.

6. Dit besluit is slechts van toepassing voor zover de onder dit besluit vallende activiteiten in een zekere omvang en met een zekere regelmaat worden uitgeoefend (artikel 3). In het Honden- en kattenbesluit 1999 werd gesproken over bedrijfsmatig handelen. Daaronder werd blijkens de nota van toelichting verstaan het in zekere omvang en anders dan incidenteel uitoefenen van activiteiten.
De vaststelling of sprake is van het in zekere omvang en met een zekere regelmaat handelen, is afhankelijk van de diersoort.

7. Voor het verkopen, ten verkoop in voorraad houden, afleveren en fokken van honden en katten wordt het in zekere omvang en met zekere regelmaat handelen, geduid door richtsnoeren. Deze richtsnoeren waren opgenomen in de nota van toelichting bij het Honden- en kattenbesluit 1999. Deze richtsnoeren worden ook voor de toepassing van dit besluit blijvend gehanteerd.

Iemand handelt in een zekere omvang en met een zekere regelmaat indien hij in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten heeft verkocht, afgeleverd, in bewaring genomen of gefokt ten behoeve van de verkoop of aflevering. Met betrekking tot fokken is in artikel 20 van het besluit opgenomen dat een hond of kat per jaar slechts een beperkt aantal nesten mag produceren Een particulier die een enkele keer een hond uit een nest van zijn hond verkoopt, valt niet onder dit besluit. Hiermee vindt materieel geen wijziging plaats ten opzichte van het HKB 1999. Voor zover het dan ook om honden en katten gaat doet het er hierbij niet toe of die activiteiten met of zonder winstoogmerk worden verricht. Gezien de omvang van deze praktijk is het gerechtvaardigd deze praktijk te blijven reguleren.

Voor zover het gaat om de verkoop, het ten verkoop in voorraad houden, de aflevering en het
fokken van andere gezelschapsdieren dan honden en katten, wordt het handelen in zekere omvang en met een zekere regelmaat gekoppeld aan de aanwezigheid van een winstoogmerk. De hierboven genoemde richtsnoeren voor honden en katten zijn niet eenvoudig te vertalen naar andere gezelschapsdieren die onder de reikwijdte van dit besluit vallen. Het opstellen van een lijst met aantallen per gehouden diersoort en aantal nesten of nakomelingen voor al deze diersoorten is ondoenlijk. Daarom is de keuze gemaakt om voor deze groep dieren als onderscheidend kenmerk om te bepalen of er sprake is van handel in zekere omvang en met een zekere regelmaat het winstoogmerk op te nemen.


DUS, VOOR VOGELS WORDT HET WINSTOOGMERK IN ACHT GENOMEN, tenzij vooralsnog de respektievelijke nationale bonden van vogelliefhebbers in Nederland daar een andere vorm aan geven, uitgaande van hun voorstellen.

Dit gaat uiteraard tot een enorme discussie leiden, met rechtszaken tot gevolg.

Winstoogmerk heeft een andere betekenis dan winst of verlies. Winstoogmerk in de kontext van vogels kweken en verzorgen, is proberen de onkosten te beperken, mogelijk een bescheiden winst maken die meestal niet in verhouding staat tot de geleverde inspanningen, of, in een minderheid van de gevallen effektief winst halen uit de verkoop van gekweekte vogels. Het ontwerp van wet stelt zéér duidelijk dat het niet de bedoeling is om het ganse verkoopcircuit in kaart te brengen. Mogelijk dat men enkel de excessen, de uitspattingen wil wegsnoeien.

Maar hoe moet je de handelingen van een vogelkweker interpreteren die 40 kweekkoppels en desbetreffende kooien heeft en die uit deze 40 kweekkoppels, gemiddeld 200 vogels kweekt op jaarbasis, zijnde 5 jongen/koppel ?

Dat is voor discussie vatbaar. Inzonderheid vanuit het winstoogmerk.

Als hij voor deze 200 gekweekte jonge vogels bij een vogelhandelaar 3 euro/stuk krijgt, zijnde in totaal 600 euro, dan zou ik zeggen : neen, want de onkosten gaan hoger liggen. Tenzij..., hij na een kontrole thuis van een inspecteur, deze vaststelt dat zijn ganse kweek-/verzorgingsinstallatie, niet voldoet aan hetgeen zij verstaan onder de term "dierenwelzijn". En, dan zou er wel eens kunnen beslist worden dat hij serieuze aanpassingen moet gaan doen en dat hij zich in regel gaat moeten stellen met het statuut van een "bedrijfsmatige activiteit", zodat er een toekomstige kontrole op regelmatige basis kan gaan gebeuren.

Als hij echter voor deze 200 gekweekte jonge vogels bij een vogelhandelaar, gemiddeld 20 euro per stuk krijgt, zijnde in totaal 4.000 euro, dan wordt er een gedegen winst gemaakt, en dan is de kans groot dat hij het statuut van bedrijfsmatige activiteit krijgt opgekleefd, met alle gevolgen vandien.

Ik ken ook kwekers van distelvinken die gemiddeld 100 jongen kweken op jaarbasis en als je gemiddeld 80 euro/stuk krijgt, zijnde 8.000 euro in totaal, dan hoef ik niet veel woorden te gebruiken.

Zie verder hierna.

Of er sprake is van activiteiten die in in een zekere omvang en met zekere regelmaat worden
verricht, wordt per geval getoetst. In veel gevallen zal duidelijk zijn dat er sprake is van dergelijke activiteiten, omdat het bijvoorbeeld een pension, asiel, dierenspeciaalzaak of groothandel betreft.

In sommige gevallen is dit minder duidelijk. De hieronder genoemde situaties kunnen indicaties zijn dat activiteiten met een zekere regelmaat en in zekere omvang plaatsvinden :

- gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe familie- en vriendenkring;
- gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden;
- gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden hiervoor
advertenties geplaatst;
- ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende activiteiten;

Onder omstandigheden kan registratie bij Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-nummer, het al dan niet adverteren, al dan niet op websites, indicaties geven over de aard en omvang van de activiteit.
Een en ander is bepaald in artikel 3 van het besluit.

Indien een activiteit met een zekere regelmaat en in zekere omvang plaatsvindt, is het op grond van artikel 4 verboden deze activiteiten te verrichten, anders dan in een aangemelde inrichting.
Dit betekent dat het bedrijfsmatig verkopen en afleveren van gezelschapsdieren op beurzen en tentoonstellingen niet mogelijk is. Beurzen en tentoonstellingen voldoen namelijk niet aan de definitie van een inrichting, omdat ze niet aan een locatie gebonden zijn. Ook het verkopen op straat is verboden op grond van artikel 4.


Einde deel 1.

Vragen ? U stelt ze maar.

Copyright 2011

van den broeck alfons

Aantal berichten : 349
Join date : 02-07-10
Woonplaats : Geel

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven

- Soortgelijke onderwerpen

 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum